Профил на купувача

ЦДГ №1 "Светулка": уникален номер на:
Обявление за обществена поръчка: 606258
Преписка: 02790-2014-0002

 

Пълна документация на "Условия за хранене" за:

• ЦДГ-1 "Светулка" прочети тук

 

До всички участници в открита процедура по ЗОП с предмет: “Ежедневна доставка на готова храна за нуждите на  Целодневна детска градина №1»Светулка»

Вследствие на постъпило запитване от участник в горепосочената процедура и в изпълнение разпоредбата  на чл.29 ал.1 от ЗОП, Ви представяме следното разяснение:
Въпрос: В образеца на ценова оферта е заложено , че участникът следва да посочи цена за доставка на храна , с включени режийни разходи.В тези режийни разходи включени ли са съдовете , с които ще се осъществява и ако отговорът е положителен- има ли специално изискване какви и колко да са те?  
Отговор : Да. В посочените режийни разходи освен всичко друго , са включени и съдовете , с които ще бъде доставяна готовата храна , които са собственост на участника.
Съдовете и тяхното предназначение трябва да отговарят на изискванията на българското законодателство , като предвид вида и изискващото се качество на храната , това трябва да  са термофонни казани, броя на които зависи от необходимото количество храна и нуждите на възложителя.

 

Предметът на настоящата поръчка е:
"ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦДГ№1"СВЕТУЛКА" ГР. ВАРНА

Документацията е качена на 11.11.2014г 

Документи и приложения за участие :

•Обявление прочети тук
•Решение прочети тук
•Документация прочети тук
•Приложение 1 - примерни менюта прочети тук
•Приложение 2 - списък на документи прочети тук
•Приложение 3 - административни сведения прочети тук
•Приложение 4 - декларация чл.47 прочети тук
•Приложение 5 - декларация чл.55 прочети тук
•Приложение 6 - декларация чл.8 прочети тук
•Приложение 7 - декларация чл.56 прочети тук
•Приложение 8 прочети тук
•Приложение 9 - списък на доставки прочети тук
•Приложение 10 - екип прочети тук
•Приложение 11 - транспортни средства прочети тук
•Приложение 12 - материална база прочети тук
•Приложение 13 - техническо предложение прочети тук
•Приложение 14 - ценово предложение прочети тук
•Приложение 15 - проект договор прочети тук

 

Свържете се с нас

ДГ №1 “Светулка“

Гр. Варна, ул.“Парижка комуна“ №25, Филиал: ул.“Ф.Ж.Кюри“ №51, вх.Г, ет.1, ап.3

Тел: 052 613039

Mail: dg1svetulka@abv.bg, info-400240@edu.mon.bg

Форма за контакт