Документи

2022 - 2023г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДЕТСКА ГРАДИНА № 1 „СВЕТУЛКА“ – ГР. ВАРНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ДГ №1“СВЕТУЛКА“ ГР.ВАРНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ ГР. ВАРНА ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №1 „Светулка”

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ДГ№1“СВЕТУЛКА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023Г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2021 -2024 г.) Настоящата

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2020Г. – 2024Г.

ПРОГРАМА за работа с родителите в ДГ№1“Светулка“

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ №1”СВЕТУЛКА” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023Г.

СЕДМИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г

 

2021 - 2022г.

Стратегия за развитие на ДГ № 1 Светулка за периода 2020 - 2024 г.

ВП за дейността на ДГ№1 Ковид 2021

Правилник за дейността на ДГ№1

Седмични разпределения

Празничен календар

Организация на учебния ден

Програма за превенция на ранното напускане

 

 

2020 - 2021г.

Вътрешни правила за равенство

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен кодекс

Стратегия

Правилник за дейността

Анекс към Правилника за дейността - Модел за адаптация на деца

Правила при прилагане на етичния кодекс

Свържете се с нас

ДГ №1 “Светулка“

Гр. Варна, ул.“Парижка комуна“ №25, Филиал: ул.“Ф.Ж.Кюри“ №51, вх.Г, ет.1, ап.3

Тел: 052 613039

Mail: dg1svetulka@abv.bg, info-400240@edu.mon.bg

Форма за контакт