Проекти и програми

 

1. Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на  средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала  и др.

 

2. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, вкл. на деца от Украйна и от други чужди образователни системи чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал.

 

3. Национална програма „ Без свободен час“

Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), както и създаване на условия за опазване на живота и здравето им.

Модул „Без свободен час в детската градина“ създава възможности за непрекъснат процес на организация на предучилищното образование чрез осигуряване на провеждането на планираните педагогически ситуации от заместващи учители през календарната година.

 

4. Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта за 2020 г. по ПМС № 46

Парични средства за физическо възпитание и спорт в т. ч. учебно-тренировъчна дейност, спортно-състезателна дейност и материално-техническо осигуряване за децата в държавните и общинските детски градини и в държавните и общинските училища, включително тези в подготвителните групи на детските градини и училищата, осигурени от Министерството на образованието  и  науката  -  до  съответното  Регионално  управление на образованието.

 

5. Национална програма   „Оптимизация на училищната мрежа“

Програма за оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните  общежития и  повишаване ефективността на техните разходи.

Свържете се с нас

ДГ №1 “Светулка“

Гр. Варна, ул.“Парижка комуна“ №25, Филиал: ул.“Ф.Ж.Кюри“ №51, вх.Г, ет.1, ап.3

Тел: 052 613039

Mail: dg1svetulka@abv.bg, info-400240@edu.mon.bg

Форма за контакт